เกี่ยวกับเรา


·   นับถอยหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 คุณวชิระ สำเร็จตระกูล  ได้เริ่มทำธุรกิจ ให้บริการจัดหางานให้คนงานไปทำงานต่างประเทศ ในนามบริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด

·    และต่อยอด ด้วยการนำคนต่างด้าว ในระบบ MOU (พม่า กัมพูชา ลาว) มาทำงานในประเทศ ในนามบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ที ดับบลิว เวิลด์ จำกัด ในปี ค.ศ.2014

· จากความเชี่ยวชาญในด้านการสรรหาบุคลากรทั้งในและนอกประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้คุณวชิระ เล็งเห็นถึงปัญหา เกี่ยวกับบุคลากร อาทิ ความรู้ ความสามารถของตัวบุคลากร การเปลี่ยนงาน การแข่งขันกันในท้องตลาด ฯลฯ ทำให้เกิดแนวคิด ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนายจ้าง ในการคัดเลือก และคัดสรรบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงช่วยให้นายจ้างไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาบุคลากร ทำให้ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนสิ้นเปลืองในส่วนดังกล่าว  

· บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว (เอ็มโอยู) จำกัด ในปี ค.ศ2011 ตามใบอนุญาตจัดหางาน ของกระทรวงแรงงาน เลขที่ น.1343/2556 โดยให้บริการ จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ เพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรม

·    โดยเรามี วัฒนธรรมองค์กร ISTEP ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน


            Integrity                     การเป็นผู้มีความจริงใจ ซื่อสัตย์

                Service by heart        การเป็นผู้ให้บริการด้วยใจ

                Time Value                 เห็นคุณค่าของเวลา และใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

                Excellence Service     เป็นผู้นำในด้านงานบริการ

                Positive & Proactive  เป็นผู้คิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และลงมือทำอย่างเป็นระบบ


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE