ระบบการดำเนินการของเรา


1.  ทางนายจ้างสามารถแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของบุคลากรที่ท่านต้องการ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

·       โทรศัพท์ O2-0381122 / 02-0381144 

·       E-Mail : kitakawa@twmanpower.com

2.  หลังจากทางเจ้าหน้าที่รับเรื่อง จะทำการติดต่อกลับไปยังนายจ้าง เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลที่ทางนายจ้างแจ้งมา

3.  ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างว่าถูกต้อง จะถูกส่งเข้าระบบ เพื่อดำเนินการค้นหาบุคลากร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้าง  แจ้งเข้ามา

4.  กรณีที่ทางระบบ ได้ทำการ matching ข้อมูลระหว่างคนหางาน กับนายจ้างแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการ ส่งรายละเอียดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงให้กับนายจ้าง โดยส่งผ่านทาง E-Mail เพื่อให้ทางนายจ้างพิจารณาคัดเลือก และแจ้งสถานที่ ในการนัดสัมภาษณ์งาน

5.  ทางบริษัทฯ ดำเนินการระบุสถานที่การนัดสัมภาษณ์งาน(ตามที่นายจ้างแจ้งกลับมา) พร้อมทำการประสานงานแจ้งกลับรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์งาน อาทิ แจ้งวัน / เวลา / สถานที่สัมภาษณ์ / ตำแหน่ง และอื่นๆ  ให้กับทั้ง 2 ฝ่ายทราบ ดังนี้

·       นายจ้าง

·       คนหางาน (ผู้สมัคร)

6.  หลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ์งาน ทางนายจ้างแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัททราบ (แจ้งผลภายในวันสัมภาษณ์ หรือหลังจากวันสัมภาษณ์) **ตามเงื่อนไขที่ทำการแจ้งในสัญญา

7.  ทางบริษัทฯ ดำเนินแจ้งผลการสัมภาษณ์ ให้กับผู้สมัครทราบ และทำการแจ้งกลับไปยังนายจ้าง เพื่อยืนยันการตกลงทำงานขอผู้สมัคร

8.  ทางบริษัทฯจะทำการ Support การเข้าทำงานของผู้สมัคร **ตามเงื่อนไขที่ทำการแจ้งในสัญญา


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE