ขั้นตอนการดำเนินงานของทีมงานไต้หวัน665x482665x482

1. ทางทีมงานใต้หวันจะทำการ เยี่ยมเอเยนต์และขอออเดอร์ให้ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม  ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย
2. ทางทีมงานใต้หวันจะประสานเอเยนต์ พร้อมทั้งดูแลแรงงานของลูกค้า ที่เดินทางกับทางเรา
3. ทางทีมงานใต้หวันจะประสานแรงงานของลูกค้า เมื่อมีปัญหาที่จะช่วยเหลือพร้อมแก้ไขต่างๆหรือแจ้งเอเยนต์ไต้หวัน

4. ทางทีมงานใต้หวันจะประสานงานกับ  TWไทย  Twเวียดนาม Twฟิลิปปินส์  และ Twอินโดหากต้องการหรือจำเป็นฝากทีมงานไต้หวันจะติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่ไต้หวัน