ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ


บริษัทนำคนงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศที ดับบลิว เวิลด์ จำกัด

(ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0016/2559)