รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่ทางบริษัทต้องการ


1.ข้อมูลส่วนตัว

·        อายุ / ส่วนสูง / น้ำหนัก / วุฒิการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ

·        สถานภาพ (โสด / สมรส / หย่าร้าง) **กรณี ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือว่าโสด**

·        มีบุตรกี่คน (ชาย / หญิง – อายุเท่าไหร่)

·        ประสบการณ์ทำงาน “ในประเทศ” (ลักษณะงานที่ทำเกี่ยวกับอะไร / ระยะเวลากี่ปี)

·        ประสบการณ์ทำงาน “ต่างประเทศ” (ลักษณะงานที่ทำเกี่ยวกับอะไร / ระยะเวลากี่ปี / ระบุประเทศ)

·        ถนัดมือ (ขวา / ซ้าย)

·        สูบบุหรี่ / ดื่มสุรา หรือไม่ **กรุณาตอบตามความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนายจ้างแต่อย่างใด**

·        เคยมีคดียาเสพติด / คดีอื่นๆ หรือไม่


2.ถ่ายรูป / เอกสารต่างๆ 

·        หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีบ้านเลขที่ และ หน้าที่มีชื่อตัวเอง)

·        เอกสารทางราชการ สด.8 / สด.9 / สด.43 หรือ หนังสือยกเว้น อย่างใดอย่างหนึ่ง (เฉพาะผู้ชาย)

·        ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

·        หนังสือรับรองเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)

·        ทะเบียนสมรส หรือ หย่า (กรณีที่สมรส หรือ หย่า)

·        รูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร (ฉากด้านหลังสีขาว) **กรณีผู้หญิง ถ้าผมยาว รูปถ่ายต้องถ่ายให้เห็นหู**CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE