เอกสารสำหรับนายจ้าง(กรณีนิติบุคคล) เพื่อประกอบการขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU
ลำดับที่


เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม


จำนวน (ชุด)


1


หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน6เดือน)


5


2


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน “กรรมการ” ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ


5


3


สำเนาทะเบียนบ้าน “กรรมการ”  ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ


5


4


สำเนาใบภาษี (ภ.พ.01) และ สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)


2


5


แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ นายจ้าง


2


6


สำเนาหนังสือแสดงความต้องการจ้างแรงงาน (โควต้า)


5


7


หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน6เดือน) // (คู่สัญญา)


5


8


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน “กรรมการ” ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ // (คู่สัญญา)


5


9


สัญญาว่าจ้าง / ก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ (ทุกโครงการ)


5


10


สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) “กรรมการ” ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (ทุกหน้า) – (กรณีชาวต่างชาติ)


5


11


สำเนาหน้าวีซ่า (Visa) “กรรมการ” ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ – (กรณีชาวต่างชาติ)


5


12


สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) “กรรมการ” ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ (ทุกหน้า) – (กรณีชาวต่างชาติ)


5


13


“ตรายาง”ของบริษัท
(สำหรับให้ทางเอเย่นต์นำไปประทับในวันที่ต้องเดินทางไปคัดเลือกคนงานที่ ประเทศเมียนมาร์)


หมายเหตุ
(ใช้ในวันเดินทาง)


หมายเหตุ : เอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม สามารถสอบถามที่เจ้าหน้าที่

CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE