ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU


1.ขอโควตา

ยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

แสดงหลักฐานความจำเป็น/การให้โอกาสคนไทย

2.ยื่นคำร้อง
ยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
3.ประเทศต้นทาง

รับสมัคร

คัดเลือก

ทำสัญญา

จัดทำบัญชีรายชื่อ

ส่งรายชื่อให้นายจ้าง

4.ขออนุญาติทำงานแทนคนต่างด้าว
ยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
5.การอนุญาตินำเข้า

กรมการจัดหางาน

แจ้งการอนุญาตให้นายจ้างทราบ

แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย

แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

6.อบรมก่อนทำงาน
คนต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
7.การทำส่งใบรับรองแพทย์

คนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ นำใบรับรองแพทย์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับE-Work Permit

8.สิ้นสุดวาระการจ้าง


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE