ประวัติความเป็นมา


TW Manpower Group เป็นผู้นำในด้าน การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (One Stop Service for Manpower Recruitment)” ภายใต้การบริหารงานโดยคุณวชิระ สำเร็จตระกูล ผู้มีประสบการณ์ด้านสรรหาแรงงาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านตลาดแรงงาน คุณวชิระ จึงเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา  การสรรหาแรงงานและทรัพยากรบุคคล ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.สัญลักษณ์ และความหมายของสัญลักษณ์องค์กร

3.ธุรกิจของเรา

    - บริการสรรหาและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

  - บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว มาทำงานในประเทศ (ระบบMOU) พม่า ลาว และกัมพูชา

    บริการสรรหา และจัดส่งบุคคลากร เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำภายในประเทศ

    - บริการรับเหมาแรงงาน และให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล