ร่วมงานกับเรา


ล่ามต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ไต้หวัน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย/หญิง อายุ20-35ปี
- มีประสบการณ์การทำงาน
- มีทักษะการสื่อสารด้าน ภาษาจีน อังกฤษ เป็นอย่างดี
- มีความเป็นมืออาชีพทั้งบุคลิกภายนอก และรู้จักความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีความรู้เกี่ยวกับด้านเอกสาร
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้
- ติดต่อ ประสานงาน และต้อนรับลูกค้าทั้งในและต่งประเทศพร้อมทั้งเป็นล่ามแปลไทย -จีน ตามโอกาส
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00น. และวันเสาร์ 8.00-12.00น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว71
บริษัท คิว พี อินเตอร์ ซัพพลายจำกัด ชั้น3

Job Description

- รับผิดชอบการนำเสนอขาย สินค้าของบริษัท และปิดการขาย ในกรุงเทพพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


- เพศชาย-หญิง
- อายุ 22-35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 0-1 ปี
- มีทักษะด้านการตลาด การนำเสนอขาย ปิดการขาย
- บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีใจรักในการบริการ พร้อมทุ่มเทในการทำงาน (ใน-นอกเวลาทำงาน)
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว71
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ที ดับบลิว เวิลด์จำกัด ชั้น2

Job Description:

- ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงาน ประจำเดือนและวางแผนการทำงาน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification:

- เพศชาย-หญิง
- อายุ 22-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการสรรหาแรงงาน 1ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความขยัน อดทน สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS. Office (Word/Excel/Power Point)
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถขับรถยนต์/ขี่มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71
สนใจส่งใบสมัครงานได้ที่ hr@twmanpower.com
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว71
บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด ชั้น1

Job Description
- สรรหาคนงานไปทำงานต่างประเทศ
- ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่
- วางแผนสำหรับสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 22-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการสรรหาแรงงาน 0-1 ปี
-มีความขยัน อดทน สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้โปรแกรม MS. Office (Word/Excel/Power Point)
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71
สนใจส่งใบสมัครงานได้ที่ hr@twmanpower.com
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว71
บริษัทจัดหางาน ที ดับบลิว จำกัด ชั้น1

Job Description
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำสำนักงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
และสาขาของบริษัทฯ
ดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับระบบงาน IT ทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
และสาขาของบริษัทฯ
ดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทและสาขาของบริษัทฯ
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Specification
- เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมฯ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้าน IT ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถติดตั้ง และแก้ไขปัญหาระบบ MS. Office / Windows / Office Network /Antivirus รวมถึง Hardware ต่างๆ
- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความละเอียดรอบคอบ อดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71
สนใจส่งใบสมัครงานได้ที่ hr@twmanpower.com