วิสัยทัศน์ & พันธกิจ


บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และ พัฒนาของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

 

        วิสัยทัศน์ :

            -TW มุ่งมั่นที่จะเป็น “ศูนย์กลาง” ในการสรรหาแรงงาน ทรัพยากรบุคคลให้กับ (ลูกค้าทั่วโลก / องค์กรชั้นนำ)

        พันธกิจ :

            -TW มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

            -TW มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้มีมาตรฐาน

            -TW มุ่งขยายช่องทางสรรหา “แรงงาน/บุคลากร” ที่มีประสิทธิภาพ

 

You Success Is Our Responsibility “เพราะความสำเร็จของคุณ คือหน้าที่ของเรา