การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2561


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE