บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชา(MOU)        บริษัทนำคนงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศที ดับบลิว เวิลด์ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0016/2559)  เป็นผู้นำในด้าน “การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ในระบบ MOU แบบครบวงจร (One Stop Service) ”  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทั้งพม่า ลาวและกัมพูชา ทำให้คุณวัชระ สำเร็จตระกูล เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งในกลไกหลัก ที่เข้ามาเติมเต็ม ในส่วนที่ขาดหายไปของแรงงานไทย ที่ยกระดับไปอยู่ในแรงงานระดับกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือมากขึ้น


               อัพเดทความเคลื่อนไหวที่ https://www.facebook.com/twworld.mou


                         เข้าใจปัญหา แก้ไขตรงจุด” TW World เข้าใจปัญหาของนายจ้างที่มี ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้เราจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ในระบบ MOU ที่เหมาะสมให้แก่นายจ้างได้ตรงตามที่ต้องการ

                      “ทีมงานคุณภาพ” TW World ยังพร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ด้วยทีมงานมืออาชีพ ในนามของ “TW  SERVICE TEAM” ที่คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่า บริการที่คุณจะได้รับ “มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงต่อเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้”


1.ขั้นตอน+ระยะเวลาการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

2.เอกสารสำหรับนายจ้าง(กรณีนิติบุคคล) เพื่อประกอบการขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU

3.แผ่นพับ / ประชาสัมพันธ์ CONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower