บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย

      (ใบอนุญาตเลขที่นจ0016/2559 )  เราเป็นผู้นำในด้าน“การนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU แบบครบวงจร (One Stop Service)” ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงาน ทำให้เราให้บริการได้โดดเด่นกว่าผู้ประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 27 ปี   

“ เราเข้าใจปัญหาการแก้ไขที่จุดตรงข้าม” TW เข้าใจปัญหาของการเก็บเงินที่มีความต้องการแรงงานและมีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราสามารถจัดหาและนำเข้าแรงงานในระบบ MOU ที่เหมาะแก่การได้รับตรงตามที่ต้องการ

“ ทีมงานที่มีคุณภาพ”  TW  ยังพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการตลาดแรงงานด้วยทีมงานมืออาชีพในนามของ  “ ทีมงานบริการ TW”  ที่คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงต่อเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้


ใบอนุญาตเลขที่นจ 0016/2559

อัพเดทความเคลื่อนไหวที่  https: // www.facebook.com/twmanpower

1. บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU โดยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าแรงงาน อาทิเช่น • หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)
 • หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)
 • สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
 • บัญชีแสดงรายชื่อ (Namelist)


รวมถึงการเดินทางไปทำสัญญาที่ประเทศต้นทาง จนกระทั่งนำแรงงานเข้ามาจนถึงบริษัทของท่าน และดูแลแรงงานตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน


2. บริการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทมี

 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี

เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการดำเนินธุรกิจ


ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทมี

 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี


เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการดำเนินธุรกิจ


3. บริการปรับสภาพแรงงานบริการปรับสภาพแรงงานสำหรับแรงงานประเภทพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว

ให้บริการสำหรับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไปดำเนินการนำเข้ามาใหม่ในรูปแบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานประเภทนี้ จะแบ่งเป็น

 • พาสปอร์ตรูปแบบ CI และกลุ่มแรงงานพิสูจน์สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • พาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว โดยดำเนินการทำในรูปแบบ Return หรือ Re-MOU

ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความหนาแน่นของการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในปี 2563


4. บริการต่ออายุการทำงาน สำหรับแรงงานประเภท MOU


ให้บริการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตทำงาน ครบวาระ 2 ปีแรกและบริการดำเนินการขยายเล่ม

 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตครบวาระ 2 ปีแรก
 • บริการดำเนินการขยายเล่ม สำหรับแรงงานสัญชาติกัมพูชา
 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม กรณีแจ้งออกว่า “เลิกจ้าง” ใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่แจ้งออก

ในกรณีแจ้งออกว่ากลับบ้านและใบแจ้งออกหมดอายุ เกิน 30 วัน โดยบริษัทจะดำเนินการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย5. บริการบริหารจัดการแรงงาน

ให้บริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทท่านโดยรับดูแลในด้าน

 • การสรรหาพนักงาน
 • การจัดหาที่พักให้แก่พนักงาน
 • ดูแลรับส่งพนักงาน
 • รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระในการบริหารแรงงานต่างด้าว ให้แก่บริษัทของท่านและเพื่อให้ท่านได้นำเวลาอันมีค่าไปขยายธุรกิจของท่านให้เติบโตทันการแข่งขันในยุคปัจจุบัน


6. บริการดำเนินการด้านเอกสาร

    ให้บริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว อาทิ ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit), วีซ่า (VISA), รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่อยู่อาศัย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการตั้งแต่การกรอกเอกสาร เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางานในการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัท ดำเนินการให้แก่ท่านทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, ชลบุรี, สระบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี และจังหวัดอื่นๆอีกมากมาย

6.1 ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)

    แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถแบ่งประเภทใบอนุญาตการทำงาน ดังนี้
– ใบอนุญาตการทำงานสำหรับแรงงาน MOU
– แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
– แรงงานจะต้องมีวีซ่าประเภท NON-LA เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงานตามแบบคำขอ “ตท..2” โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้น ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้งและแรงงานต่างที่ประสงค์จะต่ออายุใบ

    อนุญาตทำงานนั้นจะต้องต่ออายุวีซ่า (VISA) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้แล้วเสร็จและจะสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุของใบอนุญาตทำงาน ไม่เกิน 30 วัน
– แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ตประเภท CI หรือกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ
– แรงงานต่างด้าวประเภทนี้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตทำงาน สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 วัน และสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

6.2 วีซ่า (VISA)
– แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน
– แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ตประเภท CI หรือกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน โดยต่ออายุได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

6.3 การรายงานตัว 90 วัน
– แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน โดยทางบริษัทมีบริการนำพาสปอร์ตของแรงงานไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

6.4 การแจ้งที่พักอาศัย
– แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแจ้งที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย โดยทางบริษัทมีบริการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป


ขั้นตอนการนำเสนอข่าวแรงงานและพม่า


ขั้นตอนนำเข้าแรงงานพม่า                                     

                                               
เอกสารนายจ้าง


1. สำเนาบัตรประชาชน 


2. ทะเบียนบ้าน 


3.
แผนที่สถานที่ทำงาน


4. รูปถ่ายคนงาน 


5. รูปถ่ายคนงานพื้นที่ภายในบ้าน / ที่ทำงาน / รูปถ่ายคู่สมรส / รูปถ่ายที่พัก


6. รูปถ่ายหน้าบ้าน / เลขที่บ้าน 
/ ลักษณะการทำงานหลาย ๆ รูป 


7. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน 


8. เอกสารกพ
20