บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย      บริการนำคนงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0016/2559)  เป็นผู้นำในด้าน “การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ในระบบ MOU แบบครบวงจร (One Stop Service) ”  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทั้งพม่า ลาวและกัมพูชา ทำให้คุณวัชระ สำเร็จตระกูล เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมและภาคพาณิชยกรรม เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งในกลไกหลัก ที่เข้ามาเติมเต็ม ในส่วนที่ขาดหายไปของแรงงานไทย ที่ยกระดับไปอยู่ในแรงงานระดับกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือมากขึ้น

“เราเข้าใจปัญหา แก้ไขตรงจุด” TW เข้าใจปัญหาของนายจ้างที่มี ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้เราจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ในระบบ MOU ที่เหมาะสมให้แก่นายจ้างได้ตรงตามที่ต้องการ

“ทีมงานคุณภาพ” TW ยังพร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ด้วยทีมงานมืออาชีพ ในนามของ “TW  SERVICE TEAM” ที่คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่า บริการที่คุณจะได้รับ “มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงต่อเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0016/2559

อัพเดทความเคลื่อนไหวที่ https://www.facebook.com/twmanpower

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวพม่า และ เอกสารนายจ้าง

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานพม่า


1. ยื่นขอโควตา

2. ยื่นขอนำเข้า 

3. ยื่นขออนุญาตจากเนปิดอร์

4. คนงานเดินทางไปทำพาสต์+เซ็นต์สัญญา

5. ขอบัญชีรายชื่อ

6. ยื่นชำระค่าบัตรอนุญาตทำงาน

7. ยื่นขอวีซ่า

8. ส่งวีซ่าให้เนปิดอร์ อนุมัติการเดินทาง

9. คนงานทำบัตรสมาร์ทการ์ดที่เมียวดี + พร้อมเดินทาง + อบรม + ถ่ายรูป 

10. คนงานเดินทางเข้าสถานประกอบการ 


เอกสารนายจ้าง


1.สำเนาบัตรประชาขน ขีดคร่อม"เพื่อใช้นำเข้าแรงงานต่างด้าวMOU"

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3.แผนที่ 

4.สำเนาโควตา

5. รูปถ่ายคนงาน คู่กับนายจ้าง (ถ้าเป็นคนใหม่ไม่ต้อง)

6. รูปถ่ายคนงานภายในบริเวณบ้าน/ที่ทำงาน

7. รูปถ่ายหน้าบ้าน / เลขที่บ้าน /ลักษณะการทำงาน หลายๆรูป 

8.(ถ้าเป็นบริษัท) เพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน 

9.สำเนา ภพ.20


ตัวอย่างงานที่ผ่านมา