บริการคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

    บริษัทจัดหางานที ดับบลิว จำกัด(ใบอนุญาตเลขที่ต.1014/2544) บริษัทให้บริการสรรหางานให้คนงานในประเทศไทยที่ตกงานหรืออยากมีทางเลือกในสายงานมากขึ้น ทางบริษัทช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวัน ด้วยการช่วยเหลือแรงงานไทยในการทำเอกสารเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน และช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทจะเลือกโรงงานที่ตรงกับความต้องการของแรงงานในเมืองต่างๆที่ประเทศไต้หวัน แจ้งแรงงานหากโรงงานนั้นมีแรงงานจากประเทศไทยทำงานอยู่เพื่อให้แรงงานเบาใจเรื่องการสื่อสารและมีเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาเดียวกัน แรงงานทุกคนจะต้องถูกวัตถุประสงค์ของนายจ้างไต้หวันโดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทดสอบ ตรวจประวัติแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานได้ตามที่โรงงานที่ประเทศไต้หวันต้องการ เราคัดเลือกแรงงานที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง หากแรงงานไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทจะมีการอบรมแรงงานก่อนเดินทาง ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทเราช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศไทย และช่วยเหลือนายจ้างในการคัดเลือกแรงงานมาตลอด27ปี            
 ใบอนุญาตเลขที่ ต.1014/2544

                 

อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowertขั้นตอนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ


ขั้นตอนการคัดเลือกคนงานไปทำงานต่างประเทศ 
การไปทำงานต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้

1.หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาและที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการประทับวีซ่า กรณีหนังสือเดินทางหาย จะได้ใช้เป็นหลักฐาน

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

5.สำเนา สด.9

6.สัญญาจ้าง (ให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่บ้าน 1 ชุด)

7.บัตรสมาชิกกองทุน

8.สำเนาใบแจ้งผลการตรวจโรค

9.รูปถ่าย


หลักฐานที่ต้องยื่น ณ ด่านตรวจคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

1.หนังสือเดินทาง

2.แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบจง.12)

3.สัญญาจ้างสัญญาจัดหางาน

4.บัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทำงานต่างประเทศ

5.หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศหรือส่งไปฝึกงาน 


ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

              

      


                      


คลิกที่ Link เพื่อลงทะเบียน -> https://drive.google.com/open?id=1_Kk7kP6fzW4JkcItWJ0wUbfv5O2t1v8OQuzEtPmx1RE หลังลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ