บริการคนไทยไปทำงานต่างประเทศ


    


บริษัทจัดหางานที ดับบลิว จำกัด(ใบอนุญาตเลขที่ต.1014/2544) บริษัทให้บริการสรรหางานให้คนงานในประเทศไทยที่ตกงานหรืออยากมีทางเลือกในสายงานมากขึ้น ทางบริษัทช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่ต้องการเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวัน ด้วยการช่วยเหลือแรงงานไทยในการทำเอกสารเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน และช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทจะเลือกโรงงานที่ตรงกับความต้องการของแรงงานในเมืองต่างๆที่ประเทศไต้หวัน แจ้งแรงงานหากโรงงานนั้นมีแรงงานจากประเทศไทยทำงานอยู่เพื่อให้แรงงานเบาใจเรื่องการสื่อสารและมีเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาเดียวกัน แรงงานทุกคนจะต้องถูกวัตถุประสงค์ของนายจ้างไต้หวันโดยผ่านกระบวนการคัดเลือก ทดสอบ ตรวจประวัติแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถทำงานได้ตามที่โรงงานที่ประเทศไต้หวันต้องการ เราคัดเลือกแรงงานที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง หากแรงงานไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทจะมีการอบรมแรงงานก่อนเดินทาง ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทเราช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศไทย และช่วยเหลือนายจ้างในการคัดเลือกแรงงานมาตลอด27ปี            
 ใบอนุญาตเลขที่ ต.1014/2544

                 

อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowertขั้นตอนการคัดเลือกคนงานไปทำงานต่างประเทศ 
ขั้นตอนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
เอกสารที่ต้องเตียมมา