TW Manpower - Taiwan
                TW Manpower - Taiwan ให้บริการช่วยเหลือแรงงาน (ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ที่เข้ามาทำงานในไต้หวัน รวมถึงยังเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ตรงตามความเหมาะสมและความถนัดของแรงงาน

บริการของเรา:

  • เป็นศูนย์กลางการสื่อสารของ เอเย่นต์ นายจ้าง และแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ในนาม TW
  • ดำเนินการเรื่องเอกสาร แปลเอกสาร และยื่นเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  • อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางติดต่อสถานที่ราชการ และอื่นๆ ตลอดการเดินทางกับบริษัท
  • อำนวยความสะดวกด้านอาหารพื้นบ้านของคนงาน ในต่างประเทศ
  • อำนวยความสะดวก ในการจัดหาหนังสือ นิตยสาร และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงานของคนงาน
  • ให้ความร่วมมือกับเอเย่นต์ในบทบาทหน้าที่จัดหางานในประเทศ และดำเนินการประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของคนงานและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ แก้ไข้ปัญหาคนงานอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อลดปัญหาคนงานกลับบ้านก่อนสัญญาเพราะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้
  • เข้าตรวจเยี่ยมอุตสาหกรรมโรงงานอย่างสม่ำเสมอ รับทราบปัญหาและรายละเอียดของโรงงาน เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารและทำมาใช้วางแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


ขั้นตอน+ระยะเวลาการนำเนินงาน:


อัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/twmanpowertaiwanCONTACT
TWManpower
Sales Officer
Tel: +66 (2) 539 7143-7
Mail: contact@twmanpower.com
OUR SERVICE

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower

TWManpower